fbpx

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME VE AÇIK RIZA TALEP FORMU

1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

BÜYÜK BAŞARI ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETİM KURUMLARI A.Ş. ile bünyesinde bulunan Büyük Başarı Koleji Ortaokulu ve Büyük Başarı Koleji Anadolu Lisesi (“Eğitim Kurumu” olarak anılacaktır.)  tüm veli, öğrenci, öğretmen ile her ne şekil adı altında olursa olsun Eğitim Kurumu ile ilişkili tüm kurum, kuruluş ve 3.kişilerin kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” olarak anılacaktır.) ile Anayasada çerçevesi çizilen ve uyulması gereken kriterlere uygun olarak işler ve muhafaza edilmesini sağlar.
Buna ilişkin olarak KVKK çerçevesinde, Eğitim Kurumu tarafından farklı kanallar ve hukuki nedenlerle temin edilen kişisel veriler, Eğitim Kurumu nezdinde kaydedilmekte ve güvenli şekilde saklanmaktadır. Kaydedilerek saklanan bu verilerin kanunların emrettiği, ilgili yasal mevzuatın izin verdiği ve/veya veri sahibin açık rızasının bulunduğu durumlarda 3.kişiler ile paylaşılabilmekte ve/veya devredilebilmektedir. Eğitim Kurumu nezdinde kayıt altında bulunan ve saklanan verilerin güvenliği ile yetkisiz kişilerin erişiminin engellenmesi, yine Eğitim Kurumu tarafından her türlü idari ve teknik tedbirler alınmak suretiyle gerçekleştirilmektedir.

2.İŞLENEREK SAKLANACAK VERİLER

Eğitim Kurumu ile çocuklarının eğitim-öğretimi için sözleşme akdeden öğrencilerin ve velilerin; fotoğraf, uyruk, din, öz/üvey olduklarına dair bilgiler, telefon numarası, adres bilgileri, e-posta, medeni durum, meslek, iş yeri bilgileri, nüfus bilgileri, velayet kararlarına ilişkin bilgiler, öğrencinin kardeş/kardeşlerine dair bilgiler, Eğitim Kurumu tarafından verilecek burs ve her türlü mali yardım konularında kullanılmak üzere velinin sahip olduğu gayrimenkul ve kira bilgi ve belgeleri, kira rayiç bilgileri, maaş ve aylık gelir bilgileri, sahip olunan mal varlığına dair bilgiler ile Eğitim Kurumu tarafından sunulacak hizmetlerin kalitesi ve sürekliliğini sağlayacak, gerekli diğer bilgileri; kayıt yaptırılan Eğitim Kurumu öğrencisi ile ilgili ise veli tarafından paylaşılacak öğrenci not durumu, transkript, dikkat edilmesi gereken psikolojik rahatsızlıklar ve olası acil durumlarda ihtiyaç duyulabilecek, genel sağlık bilgileri, aile fertlerinin hastalık ve genetik rahatsızlık bilgileri, aşı bilgileri, kan grubu, alerji ile tedavi anında gerek duyulması muhtemel her türlü sağlık bilgisi toplanmaktadır.
Toplanan tüm sağlık verileri kanunların emrettiği hususlar saklı kalmak kaydı ile okul doktoru ve yetkili sağlık personeli ile acil durumlarda yetkili makamlar ve ilgili sağlık birimleri ile paylaşılacaktır.

3.KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN HUKUKİ SEBEPLERİ VE AMACI

Eğitim Kurumu tarafından toplanan veli ve öğrenciye ilişkin kişisel veriler KVKK ‘da belirtildiği üzere,
3.1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
3.2. Doğru ve gerektiğinde güncel olarak,
3.3.Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme
3.4.İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
3.5.İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme, ilkelerine uygun olarak,
3.5.1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
3.5.2 Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
3.5.3. Eğitim Kurumu’nun hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
3.5.4. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
3.5.5. Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması, şartlarıyla; Öğrencilerin güvenlik, sağlık ve huzurlarının korunması, öğrencilerin karşılaştığı/karşılaşacağı, Eğitim kurumu ile ilgili/ilgisiz problemlerinin çözülmesi, Eğitim Kurumu’nun her türlü ticari faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, akdedilmiş veya akdedilecek sözleşme ile verilecek hizmetlerin kalite ve sürekliliğinin sağlanması, Eğitim Kurum’u nezdinde gelişen olaylar ile ilgili bilgi iletilmesi, Eğitim Kurumu’nun verdiği hizmetlerin geliştirilmesi, düzenlenmesi, planlanması, değiştirilmesi, veli ve öğrenci memnuniyetinin sağlanması, Eğitim Kurumu’nun  yenilik, ürün ve hizmetlerinden faydalanılması, amacıyla yasal mevzuatlara uygun otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle işlenip, tutulmaktadır.

4. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ

Eğitim Kurumu, kişisel verileri, akdedilen kayıt sözleşmesi sırasında ve/veya sonrasında, yazılı ve/veya sözlü, elektronik ortamlarda ve diğer her türlü yasal yollarla ilgili birim ve/veya işletmeleri  vasıtasıyla toplamaktadır.

5.İŞLENEN VERİLERİN AKTARILMASI VE PAYLAŞILMASI

Eğitim Kurumu tarafından toplanan ve işlenen kişisel veriler, yasal mevzuatlar kapsamında, ve Eğitim kurumunun yükümlülükleri gereği, Milli Eğitim Bakanlığı, SGK, Bakanlıklar, Yargı Mercileri ile diğer tüm yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlar, gerekli hallerde, hastane, poliklinik vb. sağlık kuruluşları, doktor, hemşire vb. sağlık personeli ile Eğitim Kurumu’nun ticari faaliyetleri kapsamında, öğrencinin sağlık bilgileri(Özel Veriler) hariç olmak üzere (Yasal zorunluluklar saklı kalmak kaydı ile) hukuk büroları, mali müşavirlikler, danışmanlar, denetçiler, tedarikçiler, çözüm ortağı veya Eğitim Kurumu’nun hissedarı olduğu veya Eğitim Kurumu’na hissedar olan şirket ve şahıslar,  ile yalnızca açık rıza bulunması halinde 3.kişilere aktarılabilecektir. Kişisel veriler, Eğitim Kurumu ile akdedilen veya akdedilecek sözleşme kapsamında verilecek hizmetler ile ilgilisi olan taraflarla ilgili olduğu ölçüde paylaşılmaktadır. Aynı zamanda saklanan kişisel veriler ile hukukun müsaade ettiği süre içinde SINAV EĞİTİM KURUMLARI ve bağlı olduğu diğer şirketler tarafından bilgilendirme amacıyla SMS, mail ve posta yoluyla bilgilendirilmesine, öğrenci fotoğrafının eğitim kurumu içi ve dışındaki eğitim faaliyetleri için tanıtım amacıyla kullanılmasına açık rıza gösteriyoruz.

6.VERİ İŞLEME SÜRESİ

Veli ve öğrencilere ilişkin kişisel veriler, yasal mevzuatta gösterilen süreler doğrultusunda veya verilerin tutulma amaçlarının ortadan kalkması anına kadar işlenebilecektir. Hukuken gereken durumlar ile meşru sebeplerin bulunmaması halinde, Eğitim Kurumu nezdinde oluşturulan yok etme ve anonim hale getirme prosedürleri çerçevesinde, işlediği ve sakladığı verileri re’sen silecek ve anonim hale getirecektir. Bu haller dışında veri sahiplerinin,  Eğitim Kurumu tarafından işlenen ve saklanan verilerinin silinmesi, yok edilmesi ve/veya anonim hale getirilmesini talep hakları yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde saklıdır.

7.KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Eğitim Kurumu tarafından işlenen ve saklanan kişisel verilere ilişkin olarak veri sahipleri,
7.1.Kişisel Veri işlenip işlenmediğini öğrenme
7.2. Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
7.3.Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
7.4.Yurt içi veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
7.5.Kişisel verilerin eksik veya hatalı işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve verilerin aktarıldığı üçüncü şahıslara bu düzenlemelerin bildirilmesini isteme,
7.6.Yürülükteki Yasal Mevzuat  kapsamında işlenen ve saklanan kişisel verilerin, işlenme ve saklama nedenlerinin ortadan kalkması nedeniyle, silinmesini veya yok edilmesini isteme ile paylaşılan üçüncü kişilere bu talebin bildirilmesini isteme,
7.7.İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
7.8.Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptirler.

8.KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

Eğitim Kurumu, kişisel verilerin ,
8.1.Hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme,
8.2.Hukuka aykırı olarak erişilebilmesini önleme,
8.3.Muhafazasını sağlamaya yönelik olarak, verilere erişim izni olan yetkili personellerin bilgilendirilmesi ve gizlilik sözleşmeleri ile güvence altına alınması, elektronik ortamda bulunan veriler ile ilgili gerekli teknik şifreleme ve muhafaza işlemleri, fiziki olarak erişimin elektronik kart sahibi ve yetkilendirilmiş personel aracılığı ile yapılabilmesi gibi teknik ve idari tedbirleri almıştır.

9.KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN EĞİTİM KURUMUNA BAŞVURULARI

Eğitim Kurumu, yürürlükteki yasal mevzuat kapsamında mevcut hakların kullanılması noktasında, veri sahiplerinin veya ibraz edilecek geçerli ve noterlikçe düzenlenmiş vekaletnameye sahip yasal temsilcilerinin taleplerini, kimliklerinin tespiti sağlanmak kaydı ile (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, yetkili resmi kurumlarca düzenlenmiş kimlik belgesi yerine geçer evrak) Eğitim Kurumu’na hitaben yazılacak dilekçe ile işleme alır. Eğitim Kurumu yine yürürlükteki yasal mevzuattaki hükümler çerçevesinde gerekli bilgilendirme ve talep edilen işlemin gerçekleştirilmesini sağlar.

10.Bilgilerinizin Güncellenmesi Talebi

İşbu Aydınlatma Beyanı (“Beyan”) metninde herhangi bir değişiklik olması durumunda, işbu Beyanın yürürlük tarihi ve içeriği güncellenecektir. Kanundan kaynaklanan saklama yükümlülüğümüz kapsamında belirli bir süre ile saklanması zorunlu olan kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz halinde, “Eğitim Kurumu” niteliğine göre, talebinizi mümkün olan en kısa sürede ve her halükarda en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak başvurunuzun incelenmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik olarak gerçekleştirilecek İşlemlerin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücretler tarafınıza fatura   edilecektir.

11.AÇIK RIZA

Yukarıda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak hazırlanan aydınlatma metninde belirtilen hususları okudum ve anladım. Aydınlatma metninde belirtilen şekilde toplanan kişisel verilerimin yine aydınlatma metninde belirtilen amaçlar kapsamında işlenmesine ve aktarılmasına özgür iradem ile ve açıkça rıza veriyorum.